آیا بک لینک های خریداری شده از وبمسترسلام باید به صورت ماهانه تمدید شوند؟ چاپ


پاسخ کوتاه برای سوال شما کلمه خیر است.

اما در این خصوص باید بدانید که کلیه بک لینک های خریداری شده توسط شما در #وبمسترسلام به صورت دائمی ایجاد می شوند و به هیچ وجه نیازی به تمدید ندارند.

کلیه بک لینک هایی که نیازمند تمدید می باشند، بک لینک هایی بی ارزش هستند و به شدت توصیه داریم از خرید این گونه بک لینک ها خودداری نمایید.

در خصوص سرویس های لینک بیلدینگ ماهانه،  در صورتی که کلمه کلیدی شما سخت باشد و در یک ماه نتیجه مورد نظر شما حاصل نشود، نیازمند تمدید بسته برای ماههای آبنده خواهید بود. این بدین معنی نیست که شما باید برای باقی ماندن بک لینک ها بسته را تمدید نمایید، بلکه در ماه های بعد، ما به مانند ماه اول، دستیار لینک بیلدینگ شما هستیم و به صورت روزانه بک لینک های با کیفیت جدید و دائمی برای شما ایجاد خواهیم نمود.


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • 2
« بازگشت